نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software

سازمان فضای مجازی بسیج
   نام کاربری :
   رمز ورود :

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )